• Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 81Z. Sprawozdawca komisji, pan senator Jan Michalski, przedstawi nam sprawozdanie komisji. Bardzo proszę, Panie Senatorze.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dniu dzisiejszym połączone komisje, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko. Wysoki Senat raczy przyjąć poprawki pierwszą, drugą, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą, dziewiętnastą, dwudziestą, dwudziestą pierwszą, dwudziestą trzecią, dwudziestą czwartą, dwudziestą piątą i dwudziestą szóstą. Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 5 Regulaminu Senatu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zmodyfikowały treść swoich wniosków – chodzi o poprawki dziewiętnastą i dwudziestą szóstą w zestawieniu. Poza tym podczas posiedzenia komisji pojawiły się wnioski mniejszości, które przedstawią panowie senatorowie Kraska, Rulewski i Obremski. Dziękuję bardzo.
 • Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. I teraz panowie senatorowie reprezentujący senatorów, którzy zgłosili wnioski mniejszości. Najpierw pan senator Waldemar Kraska. Bardzo proszę, Panie Senatorze, o przedstawienie wniosków.
 • Dziękuję bardzo. Pan senator Jarosław Obremski. Zapraszam na trybunę, Panie Senatorze.
 • Poprawka zgłoszona przez pana senatora Rulewskiego poparta przez mniejszość. Ten zapis pozwoli dać samorządom większą swobodę decyzji, tym ważniejszą dla samorządów, że po roku 2015 także będzie kłopot finansowy z wdrażaniem tej ustawy. Jest to po prostu zapis, który zwiększa swobodę, zwiększa wolność, i w niektórych przypadkach, jak sądzę, może przyczynić się do skuteczniejszego rozwiązywania problemów, których rozwiązanie jest celem ustawy. Proszę mimo wszystko o przyjęcie tej poprawki.
 • Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Jeszcze pan senator Rulewski. Bardzo proszę.
 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja zgłosiłem poprawkę, która ujednolica kryteria obliczania dochodów w rodzinach czy też dochodów osób, które podlegają usamodzielnieniu. Tak było w starej ustawie o pomocy społecznej i nadal tak ma być, bo jest to już wypracowany mechanizm. Nadto zgłosiłem poprawkę, która tworzy instytucję rodziny zaprzyjaźnionej. Komisja orzekła… Wiem, że są inne względy, które mówią, że należy głosować inaczej. Poniosę jednak wszelkie koszty, konsekwencje w imię dobra sierot. Dziękuję bardzo.
 • Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy zatem do głosowania. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie – nad podjęciem uchwały, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Nad poprawkami pierwszą i czwartą głosujemy łącznie. Mają one na celu wprowadzenie do ustawy nowej kategorii podmiotów, to jest osób lub rodzin zaprzyjaźnionych, o czym mówił pan senator Rulewski, które udzielają pomocy rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinny dom dziecka, placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub dzieciom. Przycisk obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o wyniki. 34 senatorów głosowało za, 54 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że poprawki te nie uzyskały poparcia Wysokiej Izby. Nad poprawkami drugą, dwudziestą trzecią, dwudziestą piątą i dwudziestą szóstą głosujemy łącznie. Zmierzają one, Panie i Panowie Senatorowie, do wprowadzenia prawidłowego legislacyjnie uregulowania dotyczącego wejścia w życie przepisów ustawy nowelizującej i nowelizowanej, uwzględniając rozszerzenie okresu vacatio legis dla niektórych przepisów oraz stosowanie niektórych przepisów od dnia 1 stycznia 2012 r. Przycisk obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 61 senatorów głosowało za, 25 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 12) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że wymienione poprawki uzyskały poparcie Wysokiej Izby. Poprawka trzecia ma na celu wyeliminowanie z ustawy uregulowań dotyczących asystenta rodziny, które zabraniają łączyć jego funkcję z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której jest prowadzona praca asystenta, oraz zabraniają prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Obecność. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 7 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, 24 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 13) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że poprawka trzecia nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby. Poprawka piąta ma na celu wprowadzenie możliwości pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej przez zastępczą rodzinę niezawodową zamieszkującą w innym powiecie niż przyjęte przez nią dziecko. Obecność. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 60 senatorów głosowało za, 1 – przeciw, 27 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 14) Stwierdzam, że Wysoka Izba poprawkę piątą poparła. Nad poprawkami szóstą i dwudziestą głosujemy łącznie. Mają one charakter uściślający. Gotowość. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 60 senatorów głosowało za, nikt nie był przeciw, 27 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 15) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że poprawka uzyskała poparcie Wysokiej Izby. Nad poprawkami szóstą i dwudziestą należy głosować łącznie. Mają one charakter uściślający…
 • Przed chwilą już nad tym głosowaliśmy.
 • A, przepraszam, oczywiście że tak.
 • Teraz poprawki siódma i ósma. Tak? Poprawki siódma i ósma mają na celu wyeliminowanie niekonsekwencji przy zamianie słowa „wydatki” na wyraz „koszty” w zakresie uprawnienia do otrzymywania środków finansowych na utrzymanie lokalu przez rodzinę zastępczą niezawodową i zawodową. Obecność. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 86 senatorów głosowało za, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 16) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że poprawki uzyskały poparcie Wysokiej Izby. Poprawka dziewiąta zmierza do zatrudnienia w centrach administracyjnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych również pracowników socjalnych i wychowawców. Obecność. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 30 senatorów głosowało za, 56 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 17) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że poprawka nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby. Poprawka dziesiąta ma na celu wprowadzenie w stosunku do placówek, które osiągnęły wymagany prawem standard przed wejściem w życie ustawy, wyjątku od zasady dotyczącej liczby dzieci mogących przebywać w placówce. Obecność. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 32 senatorów głosowało za, 56 – przeciw. (Głosowanie nr 18) Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby. Poprawka jedenasta zmierza do wprowadzenia możliwości umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego większej niż dozwolona liczby dzieci – ośmioro – w przypadku, gdy jest to rodzeństwo, nie więcej jednak niż dziesięcioro dzieci w tym samym czasie. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 62 senatorów głosowało za, 1 – przeciw, 25 się wstrzymało. (Głosowanie nr 19) Stwierdzam, że poprawka uzyskała poparcie Wysokiej Izby. Poprawka dwunasta zmierza do modyfikacji zasad ustalania dochodu osoby usamodzielnionej. Proszę o naciśnięcie przycisku obecności. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 30 senatorów głosowało za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 20) Stwierdzam, że poprawka dwunasta nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby. Poprawka trzynasta zmierza do wprowadzenia możliwości dofinansowania działalności ośrodków adopcyjnych ze środków własnych samorządu województwa. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 29 senatorów głosowało za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 21) Stwierdzam, że poprawka trzynasta nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby. Poprawka czternasta zmierza do tego, aby zadaniem wojewody było nie tylko monitorowanie, lecz także nadzór nad zadaniami samorządu gminnego, powiatowego i województwa. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 26 senatorów głosowało za, 60 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 22) Stwierdzam, że Senat odrzucił poprawkę czternastą. Poprawka piętnasta zmierza do modyfikacji przyjętego uregulowania dotyczącego ponoszenia przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej, kosztów na opiekę, wychowanie, utrzymanie dziecka oraz pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnianie. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 28 senatorów głosowało za, 60 – przeciw. (Głosowanie nr 23) Stwierdzam, że poprawka piętnasta została przez Senat odrzucona. Poprawka szesnasta zmierza do zastąpienia określenia „wydatki” pojęciem „koszty” także w zakresie ustalania opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonych przez jego rodziców. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 28 senatorów głosowało za, 59 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 24) Stwierdzam, że poprawka szesnasta nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby. Poprawka siedemnasta zmierza do wydłużenia terminu z jednego miesiąca do sześciu na złożenie wniosku o świadczenia przysługujące na podstawie ustawy, do których prawo powstało przed wejściem w życie ustawy. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 27 senatorów głosowało za, 59 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 25) Poprawka nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby. Poprawka osiemnasta zmierza do wydłużenia terminu funkcjonowania niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 30 senatorów głosowało za, 56 – przeciw. (Głosowanie nr 26) Ta poprawka również nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby. Poprawka dziewiętnasta ma charakter porządkująco-redakcyjny. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 85 senatorów głosowało za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 27) Poprawka uzyskała poparcie Wysokiej Izby. Poprawka dwudziesta pierwsza ma na celu objęcie pomocą przyznawaną na kontynuowanie nauki osób usamodzielnionych, w stosunku do których stosowano dotychczasowe przepisy ustawy o pomocy społecznej, jeżeli osoby te spełniają warunki do udzielania pomocy na kontynuowanie nauki na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Poproszę o wyniki. 87 senatorów głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28) Senat poparł poprawkę dwudziestą pierwszą. Poprawka dwudziesta druga zmierza do złagodzenia wymogów ustawy dotyczących podmiotów prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze przed dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obniżając minimalną liczbę procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem, przeprowadzonych nie tylko w roku 2010, lecz alternatywnie także w roku 2011. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 29 senatorów głosowało za, 59 – przeciw. (Głosowanie nr 29) Poprawka nie uzyskała poparcia Wysokiej Izby. Poprawka dwudziesta czwarta ma na celu dodanie do ustawy przepisu, na podstawie którego nastąpi dostosowanie umów zawartych z prowadzącymi rodzinny dom dziecka do ograniczeń wprowadzonych przez ustawę w zakresie wysokości środków przysługujących na remonty i inne koszty związane z lokalem zajmowanym przez rodzinny dom dziecka. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. Za byli wszyscy głosujący, czyli 87 senatorów. (Głosowanie nr 30) Poprawka uzyskała poparcie Wysokiej Izby. Przystępujemy, Panie i Panowie Senatorowie, do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek. Obecność. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wyniki. 61 senatorów głosowało za, 27 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 31) Panie i Panowie Senatorowie, wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Dziękuję.
 • Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Stanisław Karczewski)