Mam pytanie do pana senatora. Mówił pan o przeszkodach natury technicznej i organizacyjnej. Czy może pan powiedzieć coś więcej na ten temat? Jakie to były przeszkody? To pierwsze pytanie. I drugie: dlaczego ten okres przejściowy jest przedłużony aż o dwa lata? Dziękuję.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech