Dziękuję. Proszę pozostać na miejscu, Panie Ministrze. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Pan senator Ortyl był pierwszy. Bardzo proszę.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech