Właśnie, pytanie do senatora Obremskiego: nie został złożony wniosek…

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech