Ja rozumiem, że pan minister debiutuje i ja debiutuję… Wycofuję swoją poprawkę. Dziękuję bardzo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech