Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech