Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech