Tylko i wyłącznie pod takim naciskiem społecznym… (Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Pani Senator, już dziesięć minut, proszę kończyć). Już zmierzać do końca, tak? Dobrze. Pod takim naciskiem społecznym w jakimś sensie się uginacie, ale tak naprawdę to wszystko to jest dalej mataczenie i mydlenie oczu. Szanowni Państwo, mogłabym tu jeszcze wiele różnych argumentów przytaczać, ale widzę, że kończy mi się czas, dlatego… Wiele pytań zostało tutaj zadanych, wiele odpowiedzi zostało udzielonych. Ale ja chcę powiedzieć jedno. Państwo proponujecie stworzenie strefy ekonomicznej. Tak, przedsiębiorcy uzyskają w takiej strefie wymierne wsparcie. Ja uważam, że właśnie górnictwo trzeba też potraktować jako jedną wielką strefę, energetyczno-paliwową. Że się tak wyrażę, na gruzach polskiego górnictwa chcecie wspierać obcy kapitał, a nie potraficie zadbać o rodzime zakłady. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech