Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Moje wątpliwości wzbudzają dwie regulacje zawarte w omawianej zmianie ustawy. W art. 6a ust. 1 i 2 dodano wymóg uzyskania opinii pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych przed wydaniem przez wojewodę zgody na powołanie lub odwołanie powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, a także przed ustaleniem obszaru działania powiatowego zespołu obejmującego swoim zasięgiem działania więcej niż jeden powiat. Przyjęcie takiego rozwiązania jest sprzeczne z zasadą decentralizacji zadań. I pytanie: czy przekazanie procedury opiniowania na szczebel centralny nie stanie się powodem do wydłużania czasu realizacji procedur powoływania i odwoływania wspomnianych zespołów? I drugi przepis, który budzi moje wątpliwości. W art. 26a ust. 1a dodano zapis, który uzależnia uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników od wypłaty tych wynagrodzeń za pośrednictwem rachunku bankowego bądź poczty, a więc w ten sposób eliminuje się gotówkową wypłatę wynagrodzenia za pośrednictwem kasy. Czy takie narzucanie formy rozliczeń jest zgodne z art. 86 §3 kodeksu pracy, w którym jest mowa o tym, że obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób, niż wypłata do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech