Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Obecnie państwo senatorowie mogą zgłaszać pytania trwające nie dłużej niż minutę. Nie widzę chętnych. Zatem, Panie Senatorze, bardzo dziękuję. Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Czy przedstawiciel rządu, pan minister Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w tymże ministerstwie, pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech