Nie założenia, tylko uwagi, powiedziałbym, techniczno-merytoryczne.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech