Rozumiem, ale nie mają wprost charakteru poprawek legislacyjnych. W związku z tym nie mogę ich przyjąć w tej chwili. Dziękuję bardzo. Jednocześnie pragnę poinformować, że została zgłoszona poprawka przez pana senatora Dobkowskiego. Tak, Panie Senatorze?

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech