Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Senacie! Chciałbym zaproponować pewne poprawki o charakterze…

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech