Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pani senator Możdżanowska. Proszę bardzo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech