Panie Marszałku, czy jeśli będę kierował pytanie do obojga sprawozdawców, to będę miał dwie minuty?

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech