Poprawka zgłoszona przez pana senatora Rulewskiego poparta przez mniejszość. Ten zapis pozwoli dać samorządom większą swobodę decyzji, tym ważniejszą dla samorządów, że po roku 2015 także będzie kłopot finansowy z wdrażaniem tej ustawy. Jest to po prostu zapis, który zwiększa swobodę, zwiększa wolność, i w niektórych przypadkach, jak sądzę, może przyczynić się do skuteczniejszego rozwiązywania problemów, których rozwiązanie jest celem ustawy. Proszę mimo wszystko o przyjęcie tej poprawki.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech