Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu. Przypominam, że Senat wybiera ze swojego grona od sześciu do ośmiu sekretarzy Senatu. Zgodnie z tradycją sekretarzy Senatu wybiera się spośród najmłodszych wiekiem senatorów. Wniosek marszałka Senatu w sprawie wyboru sekretarzy Senatu, zawierający projekt uchwały w tej sprawie, zawarty jest w druku nr 6. Kandydatami są: senator Anna Aksamit, senator Przemysław Błaszczyk, senator Stanisław Gorczyca, senator Beata Gosiewska, senator Piotr Gruszczyński, senator Helena Hatka, senator Tadeusz Kopeć i senator Marek Martynowski. Przypominam, że wybór sekretarzy odbywa się łącznie, chyba że Senat postanowi inaczej. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat wyraził zgodę na przeprowadzenie łącznego głosowania nad wyborem sekretarzy Senatu. Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przyjął przedstawioną propozycję. Przystępujemy do łącznego głosowania w sprawie wyboru sekretarzy Senatu. Senat wybiera sekretarzy w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Za chwilę senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia wręczą państwu senatorom karty, na których znajdują się nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów. Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego. Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart. Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego? Rozumiem, że wszyscy. Proszę senatora sekretarza Przemysława Błaszczyka o odczytywanie kolejno, w porządku alfabetycznym, nazwisk senatorów, zaś państwa senatorów proszę o wrzucanie do urny, po wyczytaniu ich nazwisk, wypełnionych kart do głosowania tajnego. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech