Oprócz tego, że trzeba policzyć, to trzeba sporządzić protokół. A więc 15.50.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech