Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu. Informuję, że senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego. Ogłaszam wyniki. Protokół głosowania tajnego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyboru sekretarzy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji. Sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu – senator Przemysław Błaszczyk, senator Andżelika Możdżanowska i senator Andrzej Szewiński – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru sekretarzy Senatu oddano głosów 91, w tym głosów ważnych – 91. Za wyborem głosowało 90 senatorów, przeciwko nikt nie głosował, wstrzymał się 1 senator. Warszawa, dnia 9 listopada 2011 r. Pod spodem podpisy. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru sekretarzy Senatu. (Oklaski) Proszę nowo wybranych senatorów sekretarzy o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć państwu uchwałę.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech